Suklam Baradharam Vishnum - Powerful sloka
Suklam Baradharam Vishnum - Powerful sloka:

Few words from Guruji Shri Narendra Babu Sharmaji:

Chant the first four lines of this mantra while offering your prayers to lord Ganesha.
Start your daily work after chanting this mantra (First four lines will do).
Teach this mantra to your kids.


Shuklambaradharam Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasannavadanam Dhyaayeth
Sarvavighnopashantaye

Shanta Kaaram Bhujaga Shayanam
Padma nabham Suresham
Vishva dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam
Yogibhir Dhyana Gamyam
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram
Sarva Lokaiaka Natham(2)

Oushade Chinthaye Vishnum,
Bhojane cha Janardhanam
Shayane Padmanabham cha
Vivahe cha Prajapathim
Yuddhe Chakradharam devam
Pravase cha Tri vikramam
Narayanam Thanu thyage
Sreedharam priya sangame
Duswapne smara Govindam
Sankate Madhu soodhanam
Kaanane Naarasihmam cha
paavake Jalashayinam
Jalamadhye Varaham cha
Parvathe Raghu nandanam
Gamane Vaamanam Chaiva
Sarva Karyeshu Madhavam

Shodasaithani Naamani
Prathar uthaaya ya padeth
Sarva papa vinirmuktho
Vishnu Lokai mahiyati(5)


Learn Suklam Baradharam Vishnum from this video: