Collection Of All Spiritual Stuffs.

Sri Ganesha Sahasra Namavali - 1000 Names of Lord Ganesha

with 0 Comment
Sri Ganesha Sahasra Namavali - 1000 Names of Lord Ganesha
Sri Ganesha Sahasranamavali - 1000 Names of Lord Ganesha


1. OM GANESHWARAI NAMAH
2. OM GANAKRIDYA NAMAH
3. OM GANNATHAYA NAMAH
4. OM GANADHIPAYA NAMAH
5. OM EKADUMSHRAYA NAMAH
6. OM VAKRATUNDAYA NAMAH
7. OM GAJAVAKRAYA NAMAH
8. OM MAHODARAYA NAMAH
9. OM LAMODARAYA NAMAH
10. OM DHUMRAVARANAYA NAMAH
11. OM VIKATAYA NAMAH
12. OM VIGHNANAYAKAYA NAMAH
13. OM SUMUKHAYA NAMAH
14. OM DOORMUKHAYA NAMAH
15. OM BUDDHAYA NAMAH
16. OM VIGHNARAJAYA NAMAH
17. OM GAJANANAYA NAMAH
18. OM BHIMAYA NAMAH
19. OM PRAMODAYA NAMAH
20. OM AANODAYA NAMAH
21. OM SURANANDAYA NAMAH
22. OM MODOTHKATAYA NAMAH
23. OM HAYRAMBHAYA NAMAH
24. OM SHAMBARAYA NAMAH
25. OM LAMBAKARNAYA NAMAH
26. OM MAHABALAYA NAMAH
27. OM NANDANAYA NAMAH
28. OM ALAMPATAYA NAMAH
29. OM ABHIRVEY NAMAH
30. OM MEGHNADAYA NAMAH
31. OM GANANJAYAYA NAMAH
32. OM VINAYKAYA NAMAH
33. OM VIRUPAKSHAYA NAMAH
34. OM DHEERASHURAYA NAMAH
35. OM VARPRADAYA NAMAH
36. OM MAHA GANADIPATHYE NAMAH
37. OM BUDDHIPRIYAYA NAMAH
38. OM SHIPRA PRASADANAYA NAMAH
39. OM RUDRA PRIYAYA NAMAH
40. OM GANADHYAKSHAYA NAMAH
41. OM UMA PUTRAYA NAMAH
42. OM AKUNASHANAYA NAMAH
43. OM KUMARA GURAVE NAMAH
44. OM EESHANAPUTRAYA NAMAH
45. OM MOOSHIKAVAHANAYA NAMAH
46. OM SIDDHI PRADAYA NAMAH
47. OM SIDDI PATHAYE NAMAH
48. OM SIDDHAYA NAMAH
49. OM SIDDHI VINAYAKAYA NAMAH
50. OM AVIGHNAYA NAMAH
51. OM TUMBARVE NAMAH
52. OM SIMHAVANAYA NAMAH
53. OM MOHINI PRIYAYA NAMAH
54. OM KATANKATAYA NAMAH
55. OM RAJA PUTRAYA NAMAH
56. OM SHAALAKAYA NAMAH
57. OM SAMMITAYA NAMAH
58. OM AMITAYA NAMAH
59. OM KUSHMAANDA SAMBHOOTHYA NAMAH
60. OM DHURJAYAYA NAMAH
61. OM DHURLABAYA NAMAH
62. OM JAYAYA NAMAH
63. OM BHOOPATAYE NAMAH
64. OM BHOOVANESHAYA NAMAH
65. OM BHOOTANAM PATAYE NAMAH
66. OM AVYAYA NAMAH
67. OM VISHWAKATHRE NAMAH
68. OM VISHWA MUKHAYA NAMAH
69. OM VISHWA RUPAYA NAMAH
70. OM NIDHYE NAMAH
71. OM GHRUNYE NAMAH
72. OM KAVAYE NAMAH
73. OM KAVINA MRUSHBHAYA NAMAH
74. OM BHRAMANAYA NAMAH
75. OM BHRAMANASPATYE NAMAH
76. OM JYESHTA RAJAYA NAMAH
77. OM NIDDI PATHAYE NAMAH
78. OM NIDDHI PRIYA PATI PRIYAYA NAMAH
79. OM HIRANMAY PURANTHASTHAYA NAMAH
80. OM SURYA MANDALA MADHYA GAYA NAMAH
81. OM KARAHA-TADH-VASTHA SINDHU SALILAYA NAMAH
82. OM PUSHDANTA-BHIDE NAMAH
83. OM UMANGKELIKUTUALIDHE NAMAH
84. OM KIRITITHE NAMAH
85. OM MUKTIDAYA NAMAH
86. OM KULAPALANAYA NAMAH
87. OM KUNDALINE NAMAH
88. OM HAARINE NAMAH
89. OM VANMALINE NAMAH
90. OM MANOMAYAYA NAMAH
91. OM VYUUKHYAHATYDTYATSHRIYE NAMAH
92. OM PADAHATIJITAKSHITI NAMAH
93. OM SADHYOJAATSVARNAMUJYAMEKILINE NAMAH
94. OM DUDIRMITHRITE NAMAH
95. OM DUSWAPNAHRITE NAMAH
96. OM PRASHANAYA NAMAH
97. OM GUNINE NAMAH
98. OM NAADPRATITHISTAYA NAMAH
99. OM SURUPAYA NAMAH
100. OM SARVANETRADHIVASAYA NAMAH

101. OM SARVA VEERAASANASTHRAYA NAMAH
102. OM PITAMBARAYA NAMAH
103. OM KHANDARADAYA NAMAH
104. OM KHANDENDUKRUTSHEKHARYA NAMAH
105. OM CHITRANGDASHYAMDASHNAYA NAMAH
106. OM BHAALACHANDRAYA NAMAH
107. OM CHATURBHURJAYA NAMAH
108. OM YOGADHIPAYA NAMAH
109. OM TARAKASTAYA NAMAH
110. OM PURSHAYA NAMAH
11. OM GAJKARNAKAYA NAMAH
12. OM GANADHIRAJAYA NAMAH
13. OM VIJAYAASTHIRAYA NAMAH
14. OM GANAPATIDWAJINE NAMAH
15. OM DEVADEVAYA NAMAH
16. OM SMARA PRANADIPKAYA NAMAH
17. OM VAYUKILAKAYA NAMAH
18. OM VIPPASCHIDVARDAYA NAMAH
19. OM NANDONANDBHINAALHAKAYA NAMAH
120. OM VARAHARDANAYA NAMAH
21. OM MRITUNJAYA NAMAH
22. OM VYAGHRAJINAMBARAYA NAMAH
23. OM ECCHASHAKTIDHARYA NAMAH
24. OM DEVATDHRATE NAMAH
25. OM DYATAVIMARDANAYA NAMAH
26. OM SHAMBHUVAKRROBDHYA NAMAH
27. OM SHAMBUKOPAGNE NAMAH
28. OM SHAMBUHASYABHUVE NAMAH
29. OM SHAMBUTEJESE NAMAH
130. OM SHIVSHOKHAARINE NAMAH
31. OM GAURISUMUKAVAHAYA NAMAH
32. OM UMANGMALJAYA NAMAH
33. OM GAURI TEJO BHUVE NAMAH
34. OM YAGNA KAYAYA NAMAH
35. OM SWARDHUMIBHAVAYA NAMAH
36. OM MAHANADAYA NAMAH
37. OM GIRIVARSHMANE NAMAH
38. OM SHUBANAYA NAMAH
39. OM SARVATMANE NAMAH
140. OM SARVADEVATMANE NAMAH
41. OM BRAHMA MURTHYE NAMAH
42. OM KUKUPSHRUTYE NAMAH
43. OM BRAHMADKUMBHAYA NAMAH
44. OM CHILYOMBHALAYA NAMAH
45. OM SATYASHIRORUHAYA NAMAH
46. OM JAGAZAMADHLOYMESHNIMESHAYA NAMAH
47. OM AGNEYAKRASOMDRUSHE NAMAH
48. OM GIRIDREKARDAYA NAMAH
49. OM GHARMAGHARMESHTAYA NAMAH
150. OM SAMBRUHITATAYA NAMAH
51. OM VANIJIVHAYA NAMAH
52. OM GRAHATSHARDASHNAYA NAMAH
53. OM VASVANASIKAYA NAMAH
54. OM KULACHALANSAYA NAMAH
55. OM SOMAKARGHANTAYA NAMAH
56. OM RUDRASHIROGHARAYA NAMAH
57. OM NADINANDBHUJAYA NAMAH
58. OM SARVAYANGULIYAKAYA NAMAH
59. OM TARKANSAKAYA NAMAH
160. OM BHRUMDHYASANSTHITHKARAYA NAMAH
61. OM BRAHMAVIDYAMADOTKAYA NAMAH
62. OM VYOMANABHAYA NAMAH
63. OM SHRIHRIDHAYA NAMAH
64. OM MERU PRUSHTAYA NAMAH
65. OM ARNAVODARAYA NAMAH
66. Om KRUKRISTA YAKSHA GANDHARVA RAKSHA KINNARA MAANUSHAYA NAMAH
67. OM PRITHVIKATYE NAMAH
68. OM SRISHTILINGAYA NAMAH
69. OM SHELORVE NAMAH
170. OM DASRAJAANOKAYA NAMAH
71. OM PATALAJHANGAYA NAMAH
72. OM MUNIPADAYE NAMAH
73. OM KALANGHOSTHTAYA NAMAH
74. OM TRIYATNAVE NAMAH
75. OM JYOTINARNDA LA LALANGULAYA NAMAH
76. OM HRIPADAYALANIRSHALAYA NAMAH
77. OM HRIPADMAKARNIKASHALIVIYATKELISARVOVARAYA NAMAH
78. OM SADBHAKTDHYANIGADAYA NAMAH
79. OM PUJAVARINIVIRTAYA NAMAH
180. OM PRATAPINE NAMAH
81. OM KASHYAPSUTAYA NAMAH
82. OM GANPAYA NAMAH
83. OM VISHTPINE NAMAH
84. OM BALINE NAMAH
85. OM YASHVASINE NAMAH
86. OM DHARMIKAYA NAMAH
87. OM SVOJHASE NAMAH
88. OM PRATHMAYA NAMAH
89. OM PRATHAMESHVARAYA NAMAH
190. OM CHINTAMANIDVIPATYE NAMAH
191. OM KALPADROMVANALAYAYA NAMAH
192. OM RATNAMANDAPAMDHYASTAYA NAMAH
193. OM RATNA SINHA SHRAYAYA NAMAH
194. OM TRIVASHIVODHRUTPADAYA NAMAH
195. OM JWALINI MAULILALITAYA NAMAH
196. OM NANDANANDITPITHSHRIYE NAMAH
197. OM BHOGADA BOO SHITASANAYA NAMAH
198. OM SAKAMDAYINIPITAYA NAMAH
199. OM SPHURDURGRASANASHRAYA NAMAH
200. OM TEJOVATISHIRRORATNAYA NAMAH

201. OM SATYANITYAVATHAMSTHITHAYA NAMAH
202. OM SAVIGNANASHINI PITAYA NAMAH
203. OM SARVASHAKTAYAMBIJASHRAYA NAMAH
204. OM LIPIPADAMASANADHARAYA NAMAH
205. OM VANIHADHAMTRAYASHRAYA NAMAH
206. OM UNNATPRAPADAYA NAMAH
207. OM GUDAGULPHAYA NAMAH
208. OM SAVAVRUTPASHIRNKAYA NAMAH
209. OM PINJHANGAYA NAMAH
210. OM SHLISHTAJHANVE NAMAH
11. OM STHULORVE NAMAH
12. OM PRONMATKATYE NAMAH
13. OM NIMNANABHAYA NAMAH
14. OM STHOOLKUKSHAVE NAMAH
15. OM PINVAKSHAVE NAMAH
16. OM BRIHUTBHUJAYA NAMAH
17. OM PINASKANDAYA NAMAH
18. OM KAMBUKANTAYA NAMAH
19. OM LAMBOVASTHAYA NAMAH
220. OM LAMBANASIKAYA NAMAH
21. OM BHAGNAVAMARDAYA NAMAH
22. OM TUNGASAVYADANTAYA NAMAH
23. OM MAHAHANVE NAMAH
24. OM HRASVANETRATRAYA NAMAH
25. OM SHOORPAKARNAKAYA NAMAH
26. OM NIBIDMASTAYA NAMAH
27. OM STABKAKAARKUMBHARGRAYA NAMAH
28. OM RATNAMAULYE NAMAH
29. OM NIRANGKUSHAYA NAMAH
230. OM SARPAHARKATISUTRAYA NAMAH
31. OM SARPAYAGNOPAVITVE NAMAH
32. OM SARPAKOTIRKATAYA NAMAH
33. OM SARPAGREVAYAKATANGAYA NAMAH
34. OM SARPAKAKSHODARABANDHAYA NAMAH
35. OM SARRPARAJOTARIYAKAYA NAMAH
36. OM RAKTAYA NAMAH
37. OM RAKTAMBHARADARAYA NAMAH
38. OM RAKTAMALYAVIBHUSHANAYA NAMAH
39. OM RAKTAKSHENAYA NAMAH
240. OM RAKTAKARAYA NAMAH
41. OM RAKTALVOSHTAPALLAVAYA NAMAH
42. OM SHVETAYA NAMAH
43. OM SHVETAMDHARAYA NAMAH
44. OM SHVETMALYAVIBHUSHNAYA NAMAH
45. OM SHVETATPATRARUCHIRAYA NAMAH
46. OM SHVETCHAAMRAVIJITAYA NAMAH
47. OM SARVAVYAYASAMPURANALAKSHNA LAK****AYA NAMAH
48. OM SARVANBHARANSHOBHADAYA NAMAH
49. OM SARVASHOBHASAMVITAYA NAMAH
250. OM SARVAMANGALMAANGLAYA NAMAH
51. OM SARVAKARNAKARNAYA NAMAH
52. OM SARVA DHAIKAKARAYA NAMAH
53. OM SHANGIRNE NAMAH
54. OM BIJAPURINE NAMAH
55. OM GADADHRAYA NAMAH
56. OM IKSHULCHAAPADHARAYA NAMAH
57. OM SHOOLINE NAMAH
58. OM CHAKRAPANYE NAMAH
59. OM SAROJABHRUTE NAMAH
260. OM PAASHINE NAMAH
61. OM DHRITDPALAYA NAMAH
62. OM SHAALIMANJARIBHRUTE NAMAH
63. OM SVANDANTABHRUTE NAMAH
64. OM KALPAVALLIDHARAYA NAMAH
65. OM VISHWEBHAYADAIKARAYA NAMAH
66. OM VASINE NAMAH
67. OM AKSHAMALADHARAYA NAMAH
68. OM GYANA MUDRAVATE NAMAH
69. OM MUDGARAYUDHAYA NAMAH
270. OM PURNA PATRINE NAMAH
71. OM KAMBUDHARAYA NAMAH
72. OM VIDHYUTISAMUDKAYA NAMAH
73. OM MATRULINGADHARYA NAMAH
74. OM CHUTKALIKABHRUTE NAMAH
75. OM KOOTHARVATYE NAMAH
76. OM PUSHKAR STASVARNAGHATIPURNA-RATNABHI VARSHAKAYA NAMAH
77. OM BHARATI SUNDARI NATHAYA NAMAH
78. OM VINAYAKRATIPRIYAYA NAMAH
79. OM MAHALKSHMI PRIYATAMAYA NAMAH
280. OM SIDDHA LAKSHMI MANORAMAYA NAMAH
81. OM RAMA RAAMESHWARA PURUVANGAYA NAMAH
82. OM DAKSHINO UMAMAMAHESWARAYA NAMAH
83. OM MAHIVARAHA VAMANGAYA NAMAH
84. OM AAMODAMODJANAYA NAMAH
85. OM RATI KANDARPASCHIMAYA NAMAH
86. OM SPRAMOD PRAMODANAYA NAMAH
87. OM SAMEDHITSMRUDHYE NAMAH
88. OM BHUDHI SIDDHI PRAVARTKAYA NAMAH
89. OM DATTASAUMUKHASUMUKHAYA NAMAH
290. OM KANTHIKANDLITASHRAYA NAMAH
291. OM MANDANAVATYASHRITANGRAHYE NAMAH
292. OM KRUTDAUMUKHYADUMURKHAYA NAMAH
293. OM VIGHNASAMPALLVOPGHANYA NAMAH
294. OM SEVONNIDRAMADRAVYAYA NAMAH
295. OM VIGHNAKRUTIGHANCHARNAYA NAMAH
296. OM DRAVINISHAKTI SATKRUTAYA NAMAH
297. OM TRIVAPRASANAYANAYA NAMAH
298. OM JWALINIPALINILEKDHRUSHYE NAMAH
299. OM MOHINIMOHANAYA NAMAH
300. OM BHOGDAYINIKANTIMANDITAYA NAMAH

301. OM KAMINIKANTAVAKRASHRIYE NAMAH
302. OM ADHISHTAVAVASUNDHRAYA NAMAH
303. OM VASANDHARAMDONDHAMAHA-SHANGNIDHIPRABHAVE NAMAH
304. OM SARVA SADGURU SAMNVEYAYA NAMAH
305. OM SHOCHISKESHAHAHRIDYASHRAYA NAMAH
306. OM ESHAANMURGHNE NAMAH
307. OM DEVENDRASHIKHAYE NAMAH
308. OM PAVANANDAYA NAMAH
309. OM AGRAPRATYEGRANAYANAYA NAMAH
310. OM DIVYASTRANAPRAYOGRIDE NAMAH
11. OM AIRAVATADISVAARSHA VARNAVARNPRIYAYA NAMAH
12. OM VAJRAYADASTRAPARIVARAYA NAMAH
13. OM GANACHANDASAMASHRAYA NAMAH
14. OM JAYAYPARIVARAYA NAMAH
15. OM VIJAYAVIJAYAVAHAYA NAMAH
16. OM AJITACHIRTPABJAYA NAMAH
17. OM NITYANITYAWANTISITAYA NAMAH
18. OM VILASINIKRUTLAASAYA NAMAH
19. OM SHAUNDISAUNDARY AMANDITAYA NAMAH
320. OM ANANTAANANTSUKHDAYA NAMAH
21. OM SUMANGALSUMANGALAYA NAMAH
22. OM ICCHASHAKTINYANSHAKTIKRIYA-SHAKTINIVE****AYA NAMAH
23. OM SUBHAGASHANSHRITPADAYA NAMAH
24. OM LALITA LALITASHRAYA NAMAH
25. OM KAMINIKAMANAYA NAMAH
26. OM KAMMALINI KELILALATAYA NAMAH
27. OM SARASWATASHRAYA NAMAH
28. OM GAURINANDANAYA NAMAH
29. OM SHREENIKETANAYA NAMAH
330. OM GURU GUPTAPADYA NAMAH
31. OM VACHASIDDHAYA NAMAH
32. OM VAGHIESHWARIPATYE NAMAH
33. OM NALINIKAAMUKAYA NAMAH
34. OM VAMRAMAYA NAMAH
35. OM JYESTHMANORAMAYA NAMAH
36. OM RAUDRIMUDRIPADABJAYA NAMAH
37. OM HUMBIJAYA NAMAH
38. OM TUNGA SHAKTIKAYA NAMAH
39. OM VISHWADIJANNATRANAYA NAMAH
340. OM SWAHASHAKTEYE NAMAH
41. OM SAKILKAYA NAMAH
42. OM AMRITABIDH KRUVASAYA NAMAH
43. OM MADDHURNITLOCHANAYA NAMAH
44. OM UCHISTGANYA NAMAH
45. OM UCHISTGANESHAYA NAMAH
46. OM GANAGANAYAKAYA NAMAH
47. OM SARVAKALIKASANSADHIYE NAMAH
48. OM NITYASHAIVAYA NAMAH
49. OM DIGAMBARAYA NAMAH
350. OM AANPAYAYA NAMAH
51. OM ANANTDRUSTAYA NAMAH
52. OM APREMAYA NAMAH
53. OM AJRAMARAYA NAMAH
54. OM AANAVILAYA NAMAH
55. OM APRATIRAYAYA NAMAH
56. OM AHACHUTAYA NAMAH
57. OM AMRITAYA NAMAH
58. OM AKSHARYA NAMAH
59. OM APRATKARAYA NAMAH
360. OM AKSHAYAYA NAMAH
61. OM AJAAYAYA NAMAH
62. OM ANADHARAYA NAMAH
63. OM ANAAMAYAYA NAMAH
64. OM AMALAYA NAMAH
65. OM AMOGHSIDDHYE NAMAH
66. OM ADVAITAYA NAMAH
67. OM AGHORAYA NAMAH
68. OM APRAMITANAYA NAMAH
69. OM ANANAKARAYA NAMAH
370. OM ABHIBHOOMYAGRIBALGHNYAYA NAMAH
71. OM AYAKTALAKSHANAYA NAMAH
72. OM ADHARPITHAYA NAMAH
73. OM MADHARAYA NAMAH
74. OM MADHAR RADHEYA NAMAH
75. OM AAKHOKETANAYA NAMAH
76. OM ASHA PURKAYA NAMAH
77. OM AAKHO MAHA RATHAYA NAMAH
78. OM IKSHU SAGARMADHYASTAYA NAMAH
79. OM IKSHU BHAKSHAN LALSAYA NAMAH
380. OM IKSUCHAAPTRIEKSHRIYE NAMAH
81. OM IKSHUCHAAPNIVESVITAYA NAMAH
82. OM INDRA GOPA SAMASHRIYE NAMAH
83. OM INDRANILA SAMDHYUTYE NAMAH
84. OM INDIVARDALSHAMAYA NAMAH
85. OM INDUMANDALNIRMALAYA NAMAH
86. OM INDHMAPRIYAYA NAMAH
87. OM IDABHAGAYA NAMAH
88. OM IRADHAMNE NAMAH
89. OM INDIRAPRIYAYA NAMAH
390. OM ISWAKU VIGHNA VIDHWANISE NAMAH
391. OM ITIKARTAYATEPISTAYA NAMAH
392. OM ISHAANMAULAYE NAMAH
393. OM ISHAANAYE NAMAH
394. OM ISHAANSUTAYA NAMAH
395. OM ITIGHNE NAMAH
396. OM ISHNATRAYA KALPANTAYA NAMAH
397. OM IHMAMATRA VIVAJITAYA NAMAH
398. OM UPENDRAYA NAMAH
399. OM UDDABHRUNMAULAYE NAMAH
400. OM UNDERKABALIPRIYAYA NAMAH

401. OM UNNATANNAYA NAMAH
402. OM UTHHUNGAYA NAMAH
403. OM UDARRAVIDASHARGRANE NAMAH
404. OM URJSWATE NAMAH
405. OM USHMAMALAMDAYA NAMAH
406. OM UHAPOHADURASDAYA NAMAH
407. OM RUJAGUSAAMA SAMBHOTHAYE NAMAH
408. OM SIDDI BHUDDI PRADAYKAYA NAMAH
409. OM RUTHUCHITHAIKA SULABHAYA NAMAH
410. OM RINTRAYA VIMOCHKAYA NAMAH
11. OM LUPTA VIGHNAYASVABHAKTANAM NAMAH
12. OM LUPTA SHAKTAYA SURDVISHA NAMAH
13. OM LUPTA VIMUKASHRIYE NAMAH
14. OM LUPTA VIPSHOT NASHANAYA NAMAH
15. OM EKAR APEETA MADHYASAYA NAMAH
16. OM EKPAADKRUTASMAYA NAMAH
17. OM EKITAKHILDYASHRIYE NAMAH
18. OM EDHITHAKHILAMSSHRREYAYA NAMAH
19. OM AISHWARIAM NIDHYE NAMAH
420. OM AISHWARAYAYA NAMAH
21. OM EHIKAMUSHKIMPRADAYA NAMAH
22. OM ERAMBHDASMUNMESHAYA NAMAH
23. OM ERAWATNIBHANNAYA NAMAH
24. OM OMKAR VACHAYA NAMAH
25. OM OMKARAYA NAMAH
26. OM OJASWATE NAMAH
27. OM OSHDHIPATYE NAMAH
28. OM AUDHARYANIDHYE NAMAH
29. OM AAUDYATDHURAYA NAMAH
430. OM AAUNATYANISWANAYA NAMAH
31. OM ANKUSHAYASURNAGANAM NAMAH
32. OM ANKUSHAYASURVIDHIVISHAM NAMAH
33. OM AASAMVASTA DRIGANTAVADHE VASHE NAMAH
34. OM KAMANDALOODHARAYA NAMAH
35. OM KALPAYA NAMAH
36. OM KARPADANE NAMAH
37. OM KALBHANNAYA NAMAH
38. OM KARMASHAKSHINE NAMAH
39. OM KARMAKARTYE NAMAH
440. OM KARMA KARMAPHALPRADYA NAMAH
41. OM KADAMGOLKAKARAYA NAMAH
42. OM KUSHMANDGANNAYAKAYA NAMAH
43. OM KARUNYADHEYAYA NAMAH
44. OM KAPILAYA NAMAH
45. OM KADHAKAYA NAMAH
46. OM KATISUTRADHROOTHE NAMAH
47. OM KARVAYA NAMAH
48. OM KHADAGAPRIYAYA NAMAH
49. OM KHADAGKHANTANTASAYA NAMAH
450. OM KHANIMARLAYA NAMAH
51. OM KHALVAATSHRUNGNILAYAYA NAMAH
52. OM KHATVANGHINE NAMAH
53. OM KHADURASDAYA NAMAH
54. OM GUNADHAYAYA NAMAH
55. OM GAHANAYA NAMAH
56. OM GASTHAYA NAMAH
57. OM GADYA PADYA SURDHARNAVAYA NAMAH
58. OM GADYA GAANA PRIYAYA NAMAH
59. OM GARJAYA NAMAH
460. OM GEETGIRVANAPURVAJAYA NAMAH
61. OM GHYACHAARRATAYA NAMAH
62. OM GHUYHAYA NAMAH
63. OM GHUYAGAMANIRUPITHAYA NAMAH
64. OM GHUHASHAYA NAMAH
65. OM GHUABDHISYAYA NAMAH
66. OM GURUGMAVAHAYA NAMAH
67. OM GURORGURVE NAMAH
68. OM GHANTAGHARGHARIKAMALINE NAMAH
69. OM GHANTAKUMBHAYA NAMAH
470. OM GHATODHARAYA NAMAH
71. OM CHANDAYA NAMAH
72. OM CHANDESWARA SURUDE NAMAH
73. OM CHANDISHAYA NAMAH
74. OM CHANDA VIKRAMAYA NAMAH
75. OM CHARACHARPATYE NAMAH
76. OM CHINTAMANI CHARVANLALSAYA NAMAH
77. OM CHANDSE NAMAH
78. OM CHANDVOPUSE NAMAH
79. OM CHANDODURLAKSHAYA NAMAH
480. OM CHANDAVIGHRAHAYA NAMAH
81. OM JAGADHYONAYE NAMAH
82. OM JAGADHSHAKSHINE NAMAH
83. OM JAGADISHAYA NAMAH
84. OM JAGAN MAYAYA NAMAH
85. OM JAPAYA NAMAH
86. OM JAPPARAYA NAMAH
87. OM JASHYAYA NAMAH
88. OM JAPYAYA NAMAH
89. OM JHINVASIMNHASANAPRABHVE NAMAH
490. OM ZHALAZALOLSADANAZHANKARIBH-RAMARA KULAYA NAMAH
491. OM TANKHARSPHARSAURAVAYA NAMAH
492. OM TANKHKARIMANINUPURAYA NAMAH
493. OM TADHVIPALLAVANTHANSTA SARVA MANTREK SIDDHIDAYA NAMAH
494. OM DINDIMUNDAYA NAMAH
495. OM DAKINISHAYA NAMAH
496. OM DAMARAYA NAMAH
497. OM DINDIMPRIYAYA NAMAH
498. OM DHAKKAANINADMUDITAYA NAMAH
499. OM DHAUKAYA NAMAH
500. OM DHUNDI VINAYAKAYA NAMAH

501. OM TATVANAAMPRAMAYATATVAYA NAMAH
502. OM TATVAMPADNIRUPITAYA NAMAH
503. OM TARKANTARA SAMSTHANAYA NAMAH
504. OM TARKAYA NAMAH
505. OM TARKANTKAYA NAMAH
506. OM STHANWAY NAMAH
507. OM STHANUPRIYAYA NAMAH
508. OM STHATTRE NAMAH
509. OM STHAVARAYAJUNGMAYAJAGTE NAMAH
510. OM DAKSHA YADHAPRAMATHNAYA NAMAH
11. OM DAATRE NAMAH
12. OM DANVAMOHANANAYA NAMAH
13. OM DAYA VATYE NAMAH
14. OM DIVYA VIBHAYAYA NAMAH
15. OM DANDABHRUTE NAMAH
16. OM DANDANAYAKAYA NAMAH
17. OM DANTHAPRABHINNABHRAMALAYA NAMAH
18. OM DYATTYA VAARNADARNAYA NAMAH
19. OM DRASTAMLAGNADVIPGHATAYA NAMAH
520. OM DEVARTHA NRUGJAKRUTYE NAMAH
21. OM DHANDHANYAPATYE NAMAH
22. OM DHANYAYA NAMAH
23. OM DHANDAYA NAMAH
24. OM DHARNIDHARAYA NAMAH
25. OM DHANYEKPRAKATAYA NAMAH
26. OM DHYEYAYA NAMAH
27. OM DHYANAYA NAMAH
28. OM DHYANPARAYANA NAMAH
29. OM NANDYAYA NAMAH
530. OM NANDIPRIYA NAMAH
31. OM NADAYA NAMAH
32. OM NADMADHYAPRATHISTAYA NAMAH
33. OM NISKALAYA NAMAH
34. OM NIRMALAYA NAMAH
35. OM NITYAYA NAMAH
36. OM NITYANITYAYA NAMAH
37. OM NIRMAYAYA NAMAH
38. OM PRASMAYEYOMNE NAMAH
39. OM PARASMAYEDHAMNE NAMAH
540. OM PARMATMANYE NAMAH
41. OM PARSMAYEPADAYA NAMAH
42. OM PARATPARAYA NAMAH
43. OM PASHUPATYE NAMAH
44. OM PASHUPASHIVIMOCHKAYA NAMAH
45. OM PURNANANDAYA NAMAH
46. OM PARANADAYA NAMAH
47. OM PURANANDAYA NAMAH
48. OM PURANPUROSHTAMAYA NAMAH
49. OM PADMAPRASNYENAYA NAMAH
550. OM PRANANPRANMOCHANAYA NAMAH
51. OM PRAMANPRATYATIYAYA NAMAH
52. OM PRANATATINIVARNAYA NAMAH
53. OM PHALHASTAYA NAMAH
54. OM PHANIPATYE NAMAH
55. OM PHETKARAYA NAMAH
56. OM PHANITPRIYAYA NAMAH
57. OM BAANARCHITANGIYIGULAYA NAMAH
58. OM BAALKELIKUTUHALINE NAMAH
59. OM BRAHMANE NAMAH
560. OM BRAHMARCHITPADAYA NAMAH
61. OM BRAHMACHAARINE NAMAH
62. OM BRAHMASPATHAYE NAMAH
63. OM BHRUHASPATYE NAMAH
64. OM BRUHATHAMAYA NAMAH
65. OM BRAHMAPARAYA NAMAH
66. OM BRAHMANNYA NAMAH
67. OM BRAHMA VATHRIYAYA NAMAH
68. OM BHRINANADAYAGRAYACHITKARAYA NAMAH
69. OM BRAHMANDAVALIMEKHALAYA NAMAH
570. OM BROOKSHEPADATTA LAKSHMI KAYA NAMAH
71. OM BHARGAYA NAMAH
72. OM BHADRAYA NAMAH
73. OM BHYAPHAYA NAMAH
74. OM BHAGWATE NAMAH
75. OM SULABHAYA NAMAH
76. OM BHUTIDAYA NAMAH
77. OM BHUTIBHUSHANANAYA NAMAH
78. OM BHAVYAYA NAMAH
79. OM BHOOTALYAYA NAMAH
580. OM BHOGADHATHRE NAMAH
81. OM BHRUMADHYE GOCHARAYE NAMAH
82. OM MANTHRAYA NAMAH
83. OM MANTHRAPATHYE NAMAH
84. OM MANTHRINE NAMAH
85. OM MADAMATHHAMANOHARAYA NAMAH
86. OM MEKHLAVATE NAMAH
87. OM MANDAGATYE NAMAH
88. OM MATITKAMALEKSHANAYA NAMAH
89. OM MAHABALAYA NAMAH
590. OM MAHA VEERYA NAMAH
591. OM MAHA PRANAYA NAMAH
592. OM MAHA MANASE NAMAH
593. OM YAGNAYEYA NAMAH
594. OM YADNYAPATYE NAMAH
595. OM YADNYAGOPTRE NAMAH
596. OM YADNYAPHALPRADAYA NAMAH
597. OM YASHASKARAYA NAMAH
598. OM YOGAGAMYAYA NAMAH
599. OM YAGNIKAYA NAMAH
600. OM YACHAKPRIYAYA NAMAH

601. OM RASAYA NAMAH
602. OM RASPRIYAYA NAMAH
603. OM RASYAYA NAMAH
604. OM RANJKAYA NAMAH
605. OM RAVANARCHITAYA NAMAH
606. OM RAKSHORAKSHAKARAYA NAMAH
607. OM RATHNAGHARBHAYA NAMAH
608. OM RAJYASUKHPRADYA NAMAH
609. OM LAKSHAYA NAMAH
610. OM LAKSHAPRADYA NAMAH
11. OM LALSHYAYA NAMAH
12. OM LAYASTHAYA NAMAH
13. OM LADDUKPRIYAYA NAMAH
14. OM LAANAPARAYA NAMAH
15. OM LAASAYPRIYA NAMAH
16. OM LABHKULLOKAVISHRUTAYA NAMAH
17. OM VARANYAYA NAMAH
18. OM VANNIVADANAYA NAMAH
19. OM VANDYAYA NAMAH
620. OM VEDANTGOCHARAYA NAMAH
21. OM VIKARTRE NAMAH
22. OM VISHWATASCHYACHAKSHUSHE NAMAH
23. OM VIDHATRE NAMAH
24. OM VISHWATOMUKHAYA NAMAH
25. OM VAAMDEVAYA NAMAH
26. OM VISHWANETRE NAMAH
27. OM VAJRIVAJRANIVANAYA NAMAH
28. OM VISHWABANDANVISHKAMBHA-DHARAYA NAMAH
29. OM VISHWEWARPRABHAVE NAMAH
630. OM SHABDHABRAHMANE NAMAH
31. OM SHAMPRAPAYAYA NAMAH
32. OM SHAMBHUSHAKTIGANESHWARAYA NAMAH
33. OM SHASTRE NAMAH
34. OM SHIKHAGRANILAYA NAMAH
35. OM SHARANYAYA NAMAH
36. OM SHIKRESWARAYA NAMAH
37. OM SHADHRUTUKUSUMASTRAGVINE NAMAH
38. OM SHADADHARAYA NAMAH
39. OM SHADAKSHARAYA NAMAH
640. OM SAMSARA VAIDHYAYA NAMAH
41. OM SARVAGRAYA NAMAH
42. OM SARVBHESHEJBHESJAYA NAMAH
43. OM SRUSHTISTITILAYAYA BHEDANAYA NAMAH
44. OM SURKUNJARBHEDNAYA NAMAH
45. OM SINDHURITMAHAKUMBHAYA NAMAH
46. OM SADSVAYADKTIDAYAKAYA NAMAH
47. OM SAKSHINE NAMAH
48. OM SAMUDRMANTHANAYA NAMAH
49. OM SVASWAMVEDAYA NAMAH
650. OM SVADAKSHINAYA NAMAH
51. OM SWATANTRAYA NAMAH
52. OM SATYASANKALPAYA NAMAH
53. OM SAAMGAANARTAYA NAMAH
54. OM SUKHINE NAMAH
55. OM HAMSAYA NAMAH
56. OM HASTAPISHACHISAYA NAMAH
57. OM HAVANAYA NAMAH
58. OM HAVYAKAVYABHUJE NAMAH
59. OM HAVYAYA NAMAH
660. OM HUTATPRIYAYA NAMAH
61. OM HARSHAYA NAMAH
62. OM HRULEKHAMANTRAMADHYAGAYA NAMAH
63. OM KSHETRADHIPAYA NAMAH
64. OM KSHAMABHATRE NAMAH
65. OM KSHAMAPARARAYANAYA NAMAH
66. OM SHIPRAKSHEMKARAYA NAMAH
67. OM SHEMANANDAYA NAMAH
68. OM SHONISURDHURBHAYA NAMAH
69. OM DHARMAPADAYA NAMAH
670. OM ARTHDAYA NAMAH
71. OM KAAMDAATRE NAMAH
72. OM SAUBHAGYAVARDHANAYA NAMAH
73. OM VIDYAPRADAYA NAMAH
74. OM VIBHAVDAYA NAMAH
75. OM BHUKIMUKTIPHALPRADAYA NAMAH
76. OM AABHIRUPRAKARAYA NAMAH
77. OM VIRSHRIPRADAYA NAMAH
78. OM VIJAYPRADAYA NAMAH
79. OM SARVAVASHYAKARAYA NAMAH
680. OM GARBHADOSHGHNE NAMAH
81. OM PUTRA PAUTRADAYA NAMAH
82. OM MEDHADAYA NAMAH
83. OM KIRTIDAYA NAMAH
84. OM SHOKAHARINE NAMAH
85. OM DORHAGYANAASHINANAYA NAMAH
86. OM PRATIVADIMUKHASTAMBHAYA NAMAH
87. OM RUSHTACHIPRASASNAYA NAMAH
88. OM PARABHICHAARASHAMNAYA NAMAH
89. OM DUKHBHANJANKARKAYA NAMAH
690. OM LAVAYA NAMAH
691. OM TRUTE NAMAH
692. OM KAALAYAI NAMAH
693. OM KALAYAI NAMAH
694. OM KASTAYE NAMAH
695. OM NIMISHAYA NAMAH
696. OM TATPARAYA NAMAH
697. OM KSHANAYA NAMAH
698. OM GHATAYE NAMAH
699. OM MUHURTAYA NAMAH
700. OM PRAHARAYA NAMAH

701. OM DIVA NAMAH
702. OM NAKTA NAMAH
703. OM AHARNISHAM NAMAH
704. OM PAKSHAYA NAMAH
705. OM MASAYA NAMAH
706. OM AYANAYA NAMAH
707. OM VARSHAYA NAMAH
708. OM YUGAYA NAMAH
709. OM KALPAYA NAMAH
710. OM MAHALAYA NAMAH
11. OM RASHAYE NAMAH
12. OM TARAYE NAMAH
13. OM TITHAYE NAMAH
14. OM YOGAYA NAMAH
15. OM VARAYA NAMAH
16. OM VAARAYA NAMAH
17. OM KARNAYA NAMAH
18. OM KAARANAYA NAMAH
19. OM AAUMSHAKAYA NAMAH
720. OM LAGNAYA NAMAH
21. OM HORAYAYE NAMAH
22. OM KAALCHAKRAYA NAMAH
23. OM MERAVE NAMAH
24. OM SAPTARSHIBHYO NAMAH
25. OM DHRUVAYA NAMAH
26. OM RAHAVE NAMAH
27. OM MANDAYA NAMAH
28. OM KAVAYE NAMAH
29. OM JIYAYA NAMAH
730. OM BUDHAYA NAMAH
31. OM BHAUMAYA NAMAH
32. OM SHASHINE NAMAH
33. OM RAVAYE NAMAH
34. OM KAULAYA NAMAH
35. OM SPASHTHE NAMAH
36. OM SHRUSTYE NAMAH
37. OM STHITYE NAMAH
38. OM STHAVARJUNGMANCHYATE NAMAH
39. OM BHUVE NAMAH
740. OM ADRUPBHYO NAMAH
41. OM AGNAYE NAMAH
42. OM MARUTE NAMAH
43. OM VYOMNE NAMAH
44. OM AHANGKRUTYE NAMAH
45. OM PRAKRUTYE NAMAH
46. OM PUNSE NAMAH
47. OM BRAHMNE NAMAH
48. OM VISHNAWE NAMAH
49. OM SHIVAYA NAMAH
750. OM RUDRAYA NAMAH
51. OM ISHAYA NAMAH
52. OM SHAKTYE NAMAH
53. OM SADASHIVAYA NAMAH
54. OM TRIDASHEBHYO NAMAH
55. OM PITRUBHYO NAMAH
56. OM SIDHEBHO NAMAH
57. OM YAKSHYEBHYO NAMAH
58. OM RAKSHYOBHYO NAMAH
59. OM KINNAREBHYO NAMAH
760. OM SADHYEBHYO NAMAH
61. OM VIDYADHAREBHYO NAMAH
62. OM BHOOTEBHYO NAMAH
63. OM MANYUSHEBHYO NAMAH
64. OM PASHUBHYO NAMAH
65. OM KHAGEBHYO NAMAH
66. OM SAMUDREBHYO NAMAH
67. OM SARASIDBHYO NAMAH
68. OM SHAILEBHYO NAMAH
69. OM BHOOTAYA NAMAH
770. OM BHAVYAYA NAMAH
71. OM BHAVODBHAVAYA NAMAH
72. OM SANGHKHYAYA NAMAH
73. OM PATANJALAYA NAMAH
74. OM YOGAYA NAMAH
75. OM PURANEBHYO NAMAH
76. OM SHRUTHAYE NAMAH
77. OM SMRUTHAYE NAMAH
78. OM VEDANGEBHYO NAMAH
79. OM SADACHAARAYA NAMAH
780. OM MIMAWSAYE NAMAH
81. OM NYAYVISTARAYA NAMAH
82. OM AYURVEDAYA NAMAH
83. OM DHANURVVEDAYA NAMAH
84. OM GANDHARVAYA NAMAH
85. OM KAVYANATKAYA NAMAH
86. OM VAIKHANSAYA NAMAH
87. OM BHAGVATAYA NAMAH
88. OM SATVATAYA NAMAH
89. OM PANCHARANKAYA NAMAH
790. OM SHAIVAYA NAMAH
791. OM PASHUPATAYA NAMAH
792. OM KAALAMUKHAYA NAMAH
793. OM BHAIRAVSHASANAYA NAMAH
794. OM SHAAKTAYA NAMAH
795. OM VAINAYAKAYA NAMAH
796. OM SAURAYA NAMAH
797. OM JAINAYA NAMAH
798. OM AARHATASAUNHITAYA NAMAH
799. OM SATYE NAMAH
800. OM AASATYE NAMAH

801. OM AYAKTAYA NAMAH
802. OM VYAKTYA NAMAH
803. OM SACHETHANAYA NAMAH
804. OM ACHETHANAYA NAMAH
805. OM VANDHAYA NAMAH
806. OM MOKSHAYA NAMAH
807. OM SUMUKHAYA NAMAH
808. OM BHOGAYA NAMAH
809. OM AMOGAYA NAMAH
810. OM AYOGAYA NAMAH
11. OM SATYAYA NAMAH
12. OM AANAVE NAMAH
13. OM MAHATE NAMAH
14. OM SWATHIT NAMAH
15. OM HU NAMAH
16. OM FAUT NAMAH
17. OM SVADHA NAMAH
18. OM SVAHA NAMAH
19. OM SHRAUSHNAAM NAMAH
820. OM VOWSHNAAM NAMAH
21. OM VASHANAAM NAMAH
22. OM NAMO NAMAH
23. OM GYANAYA NAMAH
24. OM VIGNYANAYA NAMAH
25. OM ANANDAYA NAMAH
26. OM BODHAYA NAMAH
27. OM SAMVIDE NAMAH
28. OM SHAMAYA NAMAH
29. OM YAMAYA NAMAH
830. OM EKASMAYE NAMAH
31. OM EKASHDHARAYA NAMAH
32. OM EKASHPARANARAYANAYA NAMAH
33. OM EKAGRADHIYE NAMAH
34. OM EKAVIRAYA NAMAH
35. OM EKANEKSWAROOPDHRUSHE NAMAH
36. OM DWI RUPAYA NAMAH
37. OM DWI BHUJAYA NAMAH
38. OM VYADHAKSHAYA NAMAH
39. OM DWIRADAYA NAMAH
840. OM DWIPAVAKSHAKAYA NAMAH
41. OM DWEMATURAYA NAMAH
42. OM DWIDANAYA NAMAH
43. OM DWANDANTITAYA NAMAH
44. OM DWAYATIGAYA NAMAH
45. OM TRIDHAMNE NAMAH
46. OM TRIKARAYA NAMAH
47. OM TRETRARIVARGAPHALDAYA NAMAH
48. OM TRIGUNATMANE NAMAH
49. OM TRILOKDAYE NAMAH
850. OM TRISHAKTISHAYA NAMAH
51. OM TRILOCHANAYA NAMAH
52. OM CHATURBHAHARVE NAMAH
53. OM CHATHURDANTHAYA NAMAH
54. OM CHATURTAMANE NAMAH
55. OM CHATURMUKHAYA NAMAH
56. OM CHATUVIRDHOPAYAMAYAYA NAMAH
57. OM CHATURVARNASHRAMASHRAYA NAMAH
58. OM CHATU VIRDHAV CHOVRUTTI PARIVRUTTIPRAVARTKAYA NAMAH
59. OM CHATURTHI PUJAN PRITAYA NAMAH
860. OM CHATURTHI TITHI SAMBHAVAYA NAMAH
61. OM PANCHAKSHARATMANE NAMAH
62. OM PANCHATMANE NAMAH
63. OM PANCHASYAYA NAMAH
64. OM PANCHKRUTYAKRUTE NAMAH
65. OM PANCHADHARAYA NAMAH
66. OM PANCHAVARANAYA NAMAH
67. OM PANCHAKSHARPARAYANAYA NAMAH
68. OM PANCHATALAYA NAMAH
69. OM PANCHAKARAYA NAMAH
870. OM PANCHAPRANAVBHAVITAYA NAMAH
71. OM PANCHABHRAMAYASPHURTYE NAMAH
72. OM PANCHAVARANVARITAYA NAMAH
73. OM PANCHABHAKSHAPRIYAYA NAMAH
74. OM PANCHABANAYA NAMAH
75. OM PANCHASHIVATMAKAYA NAMAH
76. OM SHASTAKONPITAYA NAMAH
77. OM SHASHTACHAKRADHAMNE NAMAH
78. OM SHADADHVANTVIDHWANSINE NAMAH
79. OM SHANMUKHAYA NAMAH
880. OM SHANMUKHBHRAVE NAMAH
81. OM SHASTASHAKLIPARIVARITAYA NAMAH
82. OM SHADAVAIRIVARGAVIDHWANSE NAMAH
83. OM SHADURRBHAYABHANJANAYA NAMAH
84. OM SHASTATKARDURAYA NAMAH
85. OM SHASTAKARMANIRTAYA NAMAH
86. OM SHADRASHASRAYA NAMAH
87. OM SAPTAPATHALACHARANAYA NAMAH
88. OM SAPTASWARLOKAMUKUTAYA NAMAH
89. OM SAPTASAPTHIVARAPRADAYA NAMAH
890. OM SAPTANGRAJYASUKHDAYA NAMAH
891. OM SAPTARSHIGANMANDITAYA NAMAH
892. OM SAPTACHANDONIDHYE NAMAH
893. OM SAPTASVARASHRAYA NAMAH
894. OM SAPTADHIKELIKASARAYA NAMAH
895. OM SAPTAGATRUNISHEVITAYA NAMAH
896. OM SAPTACHANDOMODAMADAYA NAMAH
897. OM AASTAMURTIDHEYAMURTYE NAMAH
898. OM AASTAPRAKURTIKARNAYA NAMAH
899. OM AASTANGYOGPHALBHUVE NAMAH
900. OM AASTPATHRABUJASANAYA NAMAH

901. OM AASTASHAKTISAMRUDHISHRIYE NAMAH
902. OM AASHTAYEAISHWARIYAPRADAYKAYA NAMAH
903. OM AASTAPHITOPPHITSHRIYE NAMAH
904. OM AASTAMATRUSAMAVRUTAYA NAMAH
905. OM AASTABHAIRAVSEVVYAYA NAMAH
906. OM AASTAVASUVANDHAYA NAMAH
907. OM AASTAMURTIBHRUTE NAMAH
908. OM AASTACHAKRASPHURANMURTYE NAMAH
909. OM AASTADRAVYAHAVIMPRIYAYA NAMAH
910. OM NAVANAGASANADHYASINE NAMAH
11. OM NAVANIDHYANUSHASITRE NAMAH
12. OM NAVADWARPURADHARAYA NAMAH
13. OM NAVADHARNIKETANAYA NAMAH
14. OM NAVANARAYAN****AYA NAMAH
15. OM NAVADURGANISHEVITAYA NAMAH
16. OM NAVANATHAMAHANATHAYA NAMAH
17. OM NAVNAGVIBHUSNAYA NAMAH
18. OM NAVRATNAVICHITRANGAYA NAMAH
19. OM NAVASHAKTISHIRODHRUTAYA NAMAH
920. OM DASHATMAKAYA NAMAH
21. OM DASHABHUJAYA NAMAH
22. OM DASHADIKAPATIVANDITAYA NAMAH
23. OM DASHAARDHAYAYA NAMAH
24. OM DASHAPRANAYA NAMAH
25. OM DASHENDRIYANIYAAMKAYA NAMAH
26. OM DASHAKSHARMAHAMANTRAYA NAMAH
27. OM DASHASHAVYAPIVIGRAHAYA NAMAH
28. OM EKADASHADIBHIRUDREMSTUTAYA NAMAH
29. OM DWADASHDANDADODARNDAYA NAMAH
930. OM DWADSHANTANIKETANAYA NAMAH
31. OM TRAYODASBHIDABHINNAVISHWE-DEVADHIDEVATAYA NAMAH
32. OM CHATUSHENDRAVARDAYA NAMAH
33. OM CHATUDARSHAMANUPRABHAVE NAMAH
34. OM CHATUDARSHADIVIDYADHYAYA NAMAH
35. OM CHATUDARSHAJAGATPRABHAVE NAMAH
36. OM PANCHADASHAYA NAMAH
37. OM PANCHADASH****ANSHUNIMARLAYA NAMAH
38. OM SHODADHARANILAYA NAMAH
39. OM SHODASSWARMATHRUKAYA NAMAH
940. OM PRODSHANTPADAVASAYA NAMAH
41. OM SHODSHENDUKALATHMAKAYA NAMAH
42. OM KAALSAPTADASHYE NAMAH
43. OM SAPTADASHAYA NAMAH
44. OM SAPTADASHAKSHARAYA NAMAH
45. OM AASHTADASHDVIPAPATHAYE NAMAH
46. OM AASTADASHAPURANAKRUTE NAMAH
47. OM AASTADASHOSDHISRUSTHYE NAMAH
48. OM AASTADASHVIDHISMRUTAYA NAMAH
49. OM AASHTADASHALIPIYASHTI-MSAMISTHANYANKOVIDAYA NAMAH
950. OM EKAVINSHAYAPUNSE NAMAH
51. OM EKAVINSHTANGULLIPALLAVAYA NAMAH
52. OM CHATUVIRSHATITATVATMANE NAMAH
53. OM PANCHAVINSHASHAKYAPURUSHAYA NAMAH
54. OM SAPTAVINSHANITARESHAYA NAMAH
55. OM SAPTAVINSHANTIYOGAKRUTE NAMAH
56. OM DWATRISHATBHAIRAVADHISHAYA NAMAH
57. OM CHATUNISHTRASHANMAMAHRI-DAYA NAMAH
58. OM SHASTATRINSHATTATVASAMBHOOTYE NAMAH
59. OM AASTATRINSHATKALANATVE NAMAH
960. OM NAVODEKONPANCHASHAN-MARUDVARGANIRGARLAYA NAMAH
61. OM PANCHASHDAKSHARSHRENYE NAMAH
62. OM PANCHASADRUDRAVIGRAHAYA NAMAH
63. OM PANCHASADVISHNUSHAKTISHAYA NAMAH
64. OM PANCHASHAMATRUKALAYA NAMAH
65. OM DVIPANCHASADVAPUSHRENYE NAMAH
66. OM TRISHASTAYAKSHARSANSHRAYA NAMAH
67. OM CHATRUMSHASTAYARNANINETRE NAMAH
68. OM CHATUSHSHASTIKALRIDHYE NAMAH
69. OM CHATUSHSHASHTIMAHASIDDHIYOGI-NIVRINDHVANDITAYA NAMAH
970. OM AASTASHASTIMAHATRITHSHEKTRA-BHAIRAVBHAVANAYA NAMAH
71. OM MANTRATHAMANE NAMAH
72. OM SHAANVATYADHIKPHRABHAVE NAMAH
73. OM SHATANANDAYA NAMAH
74. OM SHATDHRUTYE NAMAH
75. OM SHATPATRAYATEKSHANAYA NAMAH
76. OM SHATANIKAYA NAMAH
77. OM SHATMAKHAYA NAMAH
78. OM SHATDHARAVYUDHAYA NAMAH
79. OM SAHASTRAPATRANILAYA NAMAH
980. OM SAHASTRAPHANMUSHNAYA NAMAH
81. OM SAHASTRASHIRNEPURSHAYA NAMAH
82. OM SAHASTRASHAKASHAYA NAMAH
83. OM SAHASTRAPADYE NAMAH
84. OM SAHASTRANAAMSANSTUTAYA NAMAH
85. OM SAHASTRAKSHAPALAPAHAYA NAMAH
86. OM DASHASAHASTRAPHANBHRIPHANI-RAAJKRUTASANAYA NAMAH
87. OM AASTA****ISAHASTRAYADHMAHAR-SHISTOTRAYANITRATAYA NAMAH
88. OM LAKSHADISHPRIYADHAVAYA NAMAH
89. OM LAKSHADHARMANOMAYAYA NAMAH
990. OM CHATURLAKSHAJAPPRITAYA NAMAH
991. OM CHATURLAKSHPRAKASITAYA NAMAH
992. OM CHATUR****ILAKSHANAJIVANA-DEHASANSTHITAYA NAMAH
993. OM KOTISURYAPRATIKASHAYA NAMAH
994. OM KOTICHANDRASHUNIRMALAYA NAMAH
995. OM SHIVABHAVADHYUSTAKOTINAYA-KDHURANDHARAYA NAMAH
996. OM SAPTAKOTIMAHAMANTRAMANTRA-TAVAYADHYUTE NAMAH
997. OM TRAYASINTRASHATKOTISURSHRENI-PRANATPADUKAYA NAMAH
998. OM ANANTATMANE NAMAH
999. OM ANANTASHRIYE NAMAH
1000. OM ANANTHANANTHA SAUKYADAYA NAMAH

OM VIGNESHWARASWAMINE NAMAH SAHASRANAMA PUJA SAMARPAYAMI


Sri Ganesha Sahasra Namavali MP3 DownloadClick Here to download Audio of Sri Ganesha Sahasranamavali - 1000 Names of Lord Ganesha in MP3 Format.

0 comments:

Post a Comment