Collection Of All Spiritual Stuffs.

Ashtadasabhuja Durga Darshana - 17. Shri Mookambika Temple - Kollur

with 0 Comment
Ashtadasabhuja Durga Darshana - 17. Shri Mookambika Temple - Kollur
Guruji Shri Narendra Babu Sharmaji has started new section in his Bruhat Brahmanda programme called Ashtadasabhuja Durga Darshana. In which Guruji reveals the details on Lalitha Sahasranamam. Guruji have divided the Lalitha Sahasranamam into 18 sections, he plays each section and reveals the Goddess Durga Temple related to it. The Seventeenth Temple in Ashtadasabhuja Durga Darshan is Shri Mookambika Temple - Kollur. The Lalitha Sahasranama verse played by Guruji, is given below.


Sree Lalitha Sahasranamam Adhyaya 17

Kartakarananirmukta kamakeli tarangita
Kanatkanakatatanka lilavigrahadharini – 161

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini
Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha – 162

Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini
Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih – 163

Sansara pankanirmagna samudharana sandita
Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini – 164

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini – 165

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini
Ayoniryoninilaya kulasdha kularupini – 166

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
Vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana – 167

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
Samagana priya saomya sadashiva kutunbini – 168

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
Svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita – 169

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
Sadodita sadatushta tarunadityapatala – 170


Shri Mookambika Temple - Kollur

I have already posted the details of Shri Mookambika Temple - Kollur. Here is the link: Click Here


0 comments:

Post a Comment