Collection Of All Spiritual Stuffs.

Shiva Shakti Kritam Ganadhisha Stotram Lyrics

with 1 comment
Shiva Shakti Kritam Ganadhisha Stotram Lyrics
Brahmanda Guruji Shri Narendra Babu Sharmaji played this lyrics while he was speaking on Lord Ganesha near Nala Theertham Tank in Thirunallar Maha Kshetram. Here is the lyrics...

shrishaktishivavuchatuh |
Namaste gananathaya gananam pataye namah |
bhaktipriyaya devesha bhaktebhyah sukhadayaka || 1||

svanandavasine tubhyam siddhibuddhivaraya cha |
nabhishesaya devaya dhundhirajaya te namah || 2||

varadabhayahastaya namah parashudharine |
namaste srinihastaya nabhishesaya te namah || 3||

anamayaya sarvaya sarvapujyaya te namah |
sagunaya namastubhyam brahmane nirgunaya cha || 4||

brahmabhyo brahmadatre cha gajanana namoastu te |
adipujyaya jyeshthaya jyeshtharajaya te namah || 5||

matre pitre cha sarvesham herambaya namo namah |
anadaye cha vighnesha vighnakartre namo namah || 6||

vighnahartre svabhaktanam lambodara namoastu te |
tvadiyabhaktiyogena yogishah shantimagatah || 7||

kim stuvo yogarupam tam pranamavashca vighnapam |
tena tushto bhava svaminnityukatva tam pranematuh || 8||

tavutthapya ganadhisha uvacha tau maheshvarau |
shriganesha uvacha |
bhavatkritamidam stotram mama bhaktivivardhanam || 9||

bhavishyati cha saukhyasya pathate shunvate pradam |
bhuktimuktipradam caiva putrapautradikam tatha || 10||

dhanadhanyadikam sarvam labhate tena nishchitam |
iti shivashaktikritam shriganadhishastotram samaptam ||

1 comment: