Collection Of All Spiritual Stuffs.

Sree Subrahmanya Ashtakam - Download Audio

with 0 Comment
Sree Subrahmanya Ashtakam
I this post, you can get Sree Subrahmanya Ashtakam video with meaning in english and also you can download audio.
He Swaaminaatha Karunaakara Deena Bandho
Sree Paarvateesha Mukha Pankaja Padma Bandho
Sree Eeshaadi Devagana Poojita Paadapadma
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Devaadi Devasuta Devaganaadi Naatha
Devendra Vandya Mrudupankaja Manjupaada
Devarshi Naarada Muneendra Sugeeta Keerte
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Nityaannadaana Niradaakhila Rogahaarin
Bhaagya Pradaana Paripoorita Bhaktakaama
Shrutyaagama Pranava Vaachya Nijaswarupa
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Krauncha Asoorendra Parikhantana Shakti Shule
Chaapaadi Shastra Parimandita Divyapaane
Sree Khantaleesha Druta Tunda Shikheendra Vaaha
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Devaadi Deva Rathamandala Maddhyametya
Devendra Peetanagaram Druda Chaapahasta
Shooram Nihatya Soora Kotibhireedyamaana
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Haaradi Ratna Vara Yukta Kireeta Haara
Keyoora Kundala Lasat Kavachaabhiraama
He Veera Taaraka Jayaamara Brunda Vandya
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Panchaaksharaadi Manu Mantrita Gaanga Toyai:
Panchaamrutai: Pramuditendra Mukhair Muneendrai:
Pattaabhishikta Hariyukta Varaasanaatha
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Sree Kaartikeya Karunaamruta Poorna Drushtyaa
Kaamaadiroga Kalusheekruta Dushta Chittham
Shiktvaa Tu Maamava Kalaadhara Kaanti Kaantyaa
Vallee Eesanaatha Mama Dehi Karaavalambam.

Subramanya Ashtakam Punyam Yepattanti Dwijottama:
Te Sarve Muktimaayaanti Subramanya Prasaadata:
Subramanya Ashtakam Idam Praathar Utthaaya Ya: Pattet
Koti Janma Krutam Paapam Tat Kshannaateva Nashyati


Right Click Below links to DownloadRight Click Below links to DownloadRight Click Below links to Download


Sree Subrahmanya Ashtakam - Download Audio


Sree Subrahmanya Ashtakam - Download Audio


Click above links to DownloadClick Above links to DownloadClick Above links to Download


0 comments:

Post a Comment