Collection Of All Spiritual Stuffs.

Ashtadasabhuja Durga Darshana - 16. Sri Sharadamba Temple - Sringeri

with 0 Comment
Ashtadasabhuja Durga Darshana - 16. Sri Sharadamba Temple - Sringeri
Guruji Shri Narendra Babu Sharmaji has started new section in his Bruhat Brahmanda programme called Ashtadasabhuja Durga Darshana. In which Guruji reveals the details on Lalitha Sahasranamam. Guruji have divided the Lalitha Sahasranamam into 18 sections, he plays each section and reveals the Goddess Durga Temple related to it. The Sixteenth Temple in Ashtadasabhuja Durga Darshan is Sri Sharadamba Temple - Sringeri. The Lalitha Sahasranama verse played by Guruji, is given below.


Sree Lalitha Sahasranamam Adhyaya 16

Satyagynananandarupa samarsya parayana
Kapardini kalamala kamadhukamarupini – 151

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana – 152

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini – 153

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati – 154

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti – 155

Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini
Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh – 156

Mukunda muktinilaya mulavigraharupini
Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini – 157

Chandasara shastrasara mantrasara talodari
Udarakirti rudhamavaibhava varnarupini – 158

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika – 159

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha – 160


Sri Sharadamba Temple - Sringeri

I have already posted the details of Sri Sharadamba Temple - Sringeri. Here is the link: Click Here


0 comments:

Post a Comment