Collection Of All Spiritual Stuffs.

Ashtadasabhuja Durga Darshana - 18. Shri Renuka Yellamma Devi Temple - Saundatti/Savadatti

with 0 Comment
Ashtadasabhuja Durga Darshana - 18. Shri Renuka Yellamma Devi Temple - Saundatti/Savadatti
Guruji Shri Narendra Babu Sharmaji has started new section in his Bruhat Brahmanda programme called Ashtadasabhuja Durga Darshana. In which Guruji reveals the details on Lalitha Sahasranamam. Guruji have divided the Lalitha Sahasranamam into 18 sections, he plays each section and reveals the Goddess Durga Temple related to it. The Last i.e Eighteenth Temple in Ashtadasabhuja Durga Darshan is Shri Renuka Yellamma Devi Temple - Saundatti/Savadatti. The Lalitha Sahasranama verse played by Guruji, is given below.


Sree Lalitha Sahasranamam Adhyaya 17

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
Kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini – 171

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
Manasvini manavati maheshi mangalakrutih – 172

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
Pragalbha paramodara paramoda manomaei – 173

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
Panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini – 174

Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini
Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini – 175

Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini
Lokatita gunatita sarvatita shamatmika – 176

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
Sumangali sukhakari suveshadya suvasini – 177

Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa
Bindutarpana santushta purvaja tripuranbika – 178

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari
Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini – 179

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini – 180

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika – 181

Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana
Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari – 182

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh – 183

Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam


Shri Renuka Yellamma Devi Temple - Saundatti/Savadatti

I have already posted the details of Shri Renuka Yellamma Devi Temple - Saundatti/Savadatti. Here is the link: Click Here


0 comments:

Post a Comment