Collection Of All Spiritual Stuffs.

Sri Vishnu Dhyana

with 0 Comment
Sri Vishnu Dhyana
Brahmanda Guruji Shri Narendra Babu Sharmaji played this song in the video while showing the videos of Ahobilam Nava Narasimha kshetram.

Here is the lyrics of the Song:

Dhyeya sada savitra mandala madhyavarti, Narayana sarasijasana sannivishta; Keyuravan, Makara kundalavan, kirti harih hiranmaya vapuh; Dhrita sankha chakra Shanta Karam Bhujaga Shayanam, Padmanabham Suresham.
Vishvadharam Gagana Sadrusham,
Megha Varnam Shubhangam.
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam,
Yogibhir Dhyana Gamyam.
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram,
Sarva Lokaiaka Natham.

Triloka poojita shriman
sadâ vijayavardhanam
Shântim Kuru gadâpâne nârâyana namostute

Listen to the Song in this video:

0 comments:

Post a Comment